Privacy

Privacybeleid

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Persoonsgegevens in de zin van art. 4 AVG zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals naam, adres, telefoonnummer, e- mail, facturen, bankgegevens, etc., evenals uw gebruikersgedrag).​​​​​​​
​​​​​​​
Inhoud
1.    Contactgegevens
2.    Rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
3.    Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals type en doel van hun gebruik
4.    Opslagperiode en verwijdering van gegevens
5.    Overdracht van gegevens aan derden
6.    Hosting
7.    Cookies
8.    Analysediensten
9.    Sociale mediadiensten
10.    Andere online diensten
11.    Rechten van de betrokkene
12.    Recht op bezwaar
13.    Gegevensbeveiliging
14.    Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

1. Contactgegevens

Deze privacy informatie is van toepassing op gegevensverwerking door de volgende verantwoordelijke:
Verantwoordelijke: VidaVilla.com BV.
Adres: Dr. Nuyensstraat 86, 1617 KE Westwoud
​​​​​​​E-mail: info@vidavilla.com
Telefoon: +31854016545

2. Rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Er geldt een uitzondering in die gevallen waarin gebruikers om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kunnen geven of waarin de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.
Volgens Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig als aan een of meer van de volgende punten wordt voldaan:

-    u heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking volgens Art. 6 I 1 lit. a AVG,
-    de verwerking is noodzakelijk volgens Art. 6 I 1 p. 1 lit. b AVG voor de afhandeling van contractuele relaties met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek plaatsvinden,
-    er van onze kant een wettelijke verplichting bestaat voor de verwerking op grond van Art. 6 I 1 lit. c AVG,
-    de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, Art. 6 I 1 lit. d AVG,
-    de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen, Art. 6 I 1 lit. e AVG,
-    de verwerking is noodzakelijk op grond van Art. 6 I 1 lit. f AVG voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan deze belangen.

3. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals type en doel van hun gebruik

Tijdens het gebruik van onze website kunnen wij persoonlijke gegevens zoals contactgegevens, gebruiksgegevens en communicatiegegevens van de gebruikers van onze website verwerken (dit kunnen zowel klanten, geïnteresseerden als bezoekers van onze website zijn).
Dit gebeurt onder andere om een goed werkend online aanbod te kunnen bieden, om met de gebruikers van onze website te communiceren, om contactverzoeken of vragen van klanten te verwerken en om een contract uit te voeren. Bovendien kunnen gegevens worden verzameld en verwerkt voor marketingdoeleinden.

Hierna zullen wij u informeren welke gegevens van u verzameld en verwerkt kunnen worden en met welk doel.

Wanneer u de website bezoekt
Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar onze webserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd Logfile. De volgende informatie kan zonder uw tussenkomst worden verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:
-    IP-adres van de aanvragende computer
-    Datum en tijd van toegang
-    Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
-    Naam en URL van het opgevraagde bestand
-    Toegangsstatus / HTTP-statuscode
-    Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
-    Website vanwaar de toegang werd verkregen (referrer URL)
-    gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw Access-Providers
-    Taal en versie van de browsersoftware

De bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt - in het geval van gegevensverzameling - voor de volgende doeleinden:
-    Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website,
-    Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
-    het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en
-    voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 I 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.
 
Daarnaast kunnen wij cookies en online diensten gebruiken wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contractinitiatie / Contractuitvoering
Wij verwerken persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van precontractuele aanvragen en in het kader van onze zakelijke relatie. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens door ons verzameld en verwerkt worden: Aanhef, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN / creditcardnummer samen met controlecijfer (in elk geval alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van betalingen).
Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan derden (zie punt 5 "Doorgeven van gegevens aan derden" in deze gegevensbeschermingsverklaring).

De verwerking en opslag van uw doorgegeven gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 I 1 lit. b AVG met als doel het nakomen van een contract of het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In andere gevallen verwerken en bewaren wij uw gegevens op basis van uw toestemming conform Art. 6 I 1 lit. a AVG en op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de aan ons gerichte aanvraag conform Art. 6 I 1 lit. f AVG.

​​​​​​​Bij gebruik van ons contactformulier
Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op tenemen via een formulier op de website. Hierbij is het noodzakelijk om een voor- en achternaam eneen geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en dezekunnen beantwoorden. Indien nodig kan het telefoonnummer vrijwillig worden opgegeven.De verwerking en opslag van uw doorgegeven gegevens is gebaseerd op Art. 6 I 1 lit. b AVG tenbehoeve van de verwerking van uw aanvraag. Bovendien verwerken wij uw gegevens op basisvan uw toestemming conform Art. 6 I 1 p. 1 lit. a AVG, evenals op basis van ons legitieme belangbij de verwerking van de aan ons gerichte aanvraag conform Art. 6 I 1 lit. f AVG

4. Opslagperiode en verwijdering van gegevens

In principe slaan wij persoonlijke gegevens alleen op totdat het doel waarvoor u ons de gegevens hebt toevertrouwd, is vervuld. Daarna worden de gegevens permanent verwijderd. Als er echter wettelijke bewaartermijnen zijn voor de opslag van persoonlijke gegevens, dan bewaren wij deze gegevens zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Dergelijke verplichtingen vloeien regelmatig voort uit wettelijke verplichtingen om bewijs te leveren en gegevens te bewaren. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de gegevens permanent verwijderd.
Toestemming voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 I 1 lit. a AVG kan te allen tijde worden ingetrokken, met als gevolg dat de gegevens permanent worden verwijderd - mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die daar tegenin gaan.
Verdere rechten op grond waarvan het ons verboden kan worden om uw persoonsgegevens te verwerken, vloeien voort uit Art. 21 I en II AVG.
Informatie over het recht van bezwaar dat hieruit voortvloeit, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring onder punt 14 "Recht van bezwaar".

5. Overdracht van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:
-    u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform Art. 6 I 1 lit. a AVG,
-    de openbaarmaking noodzakelijk is in overeenstemming met Art. 6 I 1 lit. f AVG om onze legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen, zoals het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen,
-    in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de openbaarmaking op grond van Art. 6 I 1 lit. c AVG.

Indien nodig is er een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de gebruikte dienstverlener conform Art. 28 III 1 AVG.
In het geval dat persoonsgegevens van de klant in een derde land (buiten de EU) worden verwerkt, gebeurt dit in het kader van de eerder gegeven toestemming van de klant, in het kader van de uitvoering van het contract of op grond van wettelijk bestaande verplichtingen. De mogelijke overdracht vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In het bijzonder gelden hier de voorschriften van Art. 44 tot Art. 49 AVG.

6. Hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider. Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster, mogelijk in de VS. Dit kunnen onder andere IP-adressen, contactverzoeken, communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, websiteverkeer en andere gegevens zijn die door een website worden gegenereerd.
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn serviceverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen. Met de hoster is een orderverwerkingscontract conform Art. 28 I 1 AVG afgesloten. De hoster wordt gebruikt ten behoeve van de contractuitvoering jegens onze potentiële en bestaande klanten conform Art. 6 I 1 lit. b AVG en in het belang van een veilige, snelle en effectieve verstrekking van ons online aanbod conform Art. 6 I 1 lit. f AVG.

Hoster:
Hetzner
Wij hosten onze website bij de volgende dienstverlener: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25 , 91710 Gunzenhausen, Duitsland.
Ga voor meer informatie over de gegevensbescherming van Hetzner naar: https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz

7. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die gerelateerd is aan het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt.

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website worden gebruikt om de goede werking van de website te garanderen en vereisen uw toestemming niet. Het gebruik van deze cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies. In dit geval wordt er een sessie-ID gegenereerd, die de sessie aan de gebruiker toewijst en tijdelijk wordt opgeslagen. Op deze manier kunnen meerdere vensters van onze website worden geopend en aan dezelfde gebruiker worden toegewezen, waardoor inloggegevens of de inhoud van het winkelmandje bewaard blijven. Sessiecookies worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

Daarnaast kunnen wij functionele cookies gebruiken. Deze cookies slaan de instellingen op die u tijdens uw laatste bezoek aan de website hebt gemaakt, zoals de taalselectie of interne bladwijzers, zodat u deze niet opnieuw hoeft te selecteren. Toekomstige bezoeken aan onze website kunnen zo aangenamer worden gemaakt.

8. Analysediensten

De hieronder vermelde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van uw toestemming conform Art. 6 I 1 letter a AVG of op basis van onze legitieme belangen conform Art. 6 I 1 letter f AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Indien nodig is er een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de gebruikte dienstverlener in overeenstemming met Art. 28 I 1 AVG. De verantwoordelijkheid voor een gegevensbeschermingsconforme werking ligt bij hun respectieve providers.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn. Tenzij anders aangegeven met betrekking tot de opslagperiode, worden de gegevens voor een periode van twee jaar opgeslagen en daarna verwijderd.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Het verantwoordelijke bedrijf is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie hoofdstuk 7 "Cookies"). De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt direct doorgestuurd naar servers van Google, mogelijk in de VS, en daar opgeslagen. Wij hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd, zodat het IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
De opslagperiode voor de verzamelde persoonlijke gegevens is 14 maanden. De gegevens worden na afloop van de opslagperiode verwijderd.
 
U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief het IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als u niet akkoord gaat met de weergave van advertenties, kunt u deze deactiveren: https:// https://www.google.com/settings/ads/onweb.
Meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksaanwijzingen van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy.

Bovendien kunnen er zogenaamde prestatiecookies worden gebruikt. Deze bevatten informatie over hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen bijvoorbeeld zien hoe vaak en hoe lang onze website wordt bezocht en welke subpagina's worden bezocht. Zo kunnen wij zien welke delen van onze website voor de gebruiker bijzonder interessant zijn. Prestatiecookies maken het mogelijk om uw surfgedrag te analyseren om ons online aanbod te optimaliseren. Het is niet mogelijk om conclusies over u als gebruiker te trekken.

Marketingcookies van externe aanbieders kunnen op uw eindapparaat worden ingesteld. Het doel hiervan is om in het kader van online marketing het gebruikersgedrag op meerdere websites over een langere periode te analyseren om op basis hiervan gepersonaliseerde reclame te kunnen plaatsen.

U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en weigeren om cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Het gebruik van cookies is ofwel gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 I 1 p. 1 lit. a AVG of in het kader van onze legitieme belangen in een functionele website volgens Art. 6 I 1 lit. f AVG.

9. Sociale mediadiensten

Wij maken geen gebruik van sociale mediadiensten op onze website.

10. Andere online diensten

Op onze website maken wij gebruik van online diensten en reclametools van de hieronder vermelde bedrijven op basis van uw toestemming conform Art. 6 I 1 zin 1 lit. a AVG of in het kader van ons legitieme belang bij een optimale marketing van ons aanbod conform Art. 6 I 1 zin 1 lit. f AVG. Waar nodig is met de gebruikte dienstverlener een orderverwerkingsovereenkomst conform Art. 28 I 1 AVG gesloten. De verantwoordelijkheid voor een gegevensbeschermingsconforme werking ligt bij hun respectieve providers. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Google lettertypen (lokaal)
Deze website integreert de lettertypen van "Google Fonts". Deze dienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Wij hebben de lettertypen lokaal op onze server opgeslagen, dus de vereiste gegevens worden ook van deze server opgevraagd. Er vindt dus geen verbinding met de servers van Google plaats. Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op onze legitieme belangen in een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod conform Art. 6 I 1 lit. f AVG.

Beoordelingshulpmiddel
U hebt de mogelijkheid om onze service en de bij ons gekochte producten te beoordelen. Op deze manier kunt u de transactie evalueren en, indien nodig, van commentaar voorzien na het afsluiten van het contract. Hiervoor werken wij samen met een externe provider. Dit kan de overdracht van persoonlijke gegevens met zich meebrengen, zoals naam, e-mailadres, factuurnummer en beoordeling. Het IP-adres kan bijvoorbeeld ook worden doorgegeven. Het gebruik van een beoordelingssysteem is bedoeld om onze service te optimaliseren en het vertrouwen van onze klanten te winnen.
Om u op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid, kunnen wij of de leverancier contact met u opnemen in het belang van een serieuze evaluatie in de loop van de aankooptransactie - onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming.
De opslagperiode valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder.

Aanbieder:
Geprüfter Webshop
Wij gebruiken de evaluatietool van Tisko Consulting GmbH, Hertzstr. 15 , 53881 Euskirchen, Duitsland.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Tisko Consulting GmbH vindt u op:
 https://www.gepruefter-webshop.de/datenschutz/

Gütesiegel Geprüfter Webshop
Het keurmerk "Geprüfter Webshop" is op onze website geïntegreerd. Het keurmerk en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Tisko Consulting GmbH, Hertzstr.15, 53881 Euskirchen, Duitsland. Wanneer het zegel wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd Logfile op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het opvragen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het opvragen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk 30 dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch gewist.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Tisko Consulting GmbH kunt u vinden op: https://www.gepruefter-webshop.de/datenschutz/

11. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht

-    om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 AVG. U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klachten, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
-    in overeenstemming met Art. 16 AVG, om de onmiddellijke correctie te eisen van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
-    in overeenstemming met Art. 17 AVG, om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
-    conform Art. 18 AVG, om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform Art. 21 AVG;
-    op grond van Art. 20 AVG, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
-    uw toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met Art. 7 (3) AVG. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten; en
-    een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 van de AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is uitgevoerd. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of ons hoofdkantoor.

12.    Recht op bezwaar

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN OP BASIS VAN ONZE LEGITIEME BELANGEN CONFORM ART. 6 I 1 LIT. F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN OP GROND VAN ART. 21 I AVG BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, VOOR ZOVER DAAR REDENEN VOOR ZIJN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE. BIJGEVOLG ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.
U KUNT OOK BEZWAAR MAKEN OP GROND VAN. ART. 21 II AVG TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS, DIE WORDT UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET ART. 6 I 1 LIT. F DSGVO TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING MET ALS GEVOLG DAT WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING.
ALS U GEBRUIK WILT MAKEN VAN UW RECHT OP HERROEPING OF BEZWAAR, IS HET VOLDOENDE OM EEN E-MAIL TE STUREN NAAR HET E-MAILADRES DAT IN HET IMPRESSUM STAAT VERMELD.

13.    Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. In de regel is dit 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een individuele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.
Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

14.    Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig.
Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring op elk gewenst moment op deze website opvragen en afdrukken.
Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de contractjuristen van TISKO Consulting GmbH ( www.Gepruefter-Webshop.de ) en valt onder de bescherming van het auteursrecht. Elk gebruik buiten de contractuele overeenkomst of het kopiëren en onbevoegd gebruik van de teksten is niet toegestaan en vormt een inbreuk op het auteursrecht die wettelijk zal worden bestraft.